Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.cool-kamna.cz mezi společností ENDY spol. s r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.

2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je ENDY spol. s r.o, se sídlem Dlouhá 188, 547 01 Náchod, IČO: 49285637, zapsaná ve OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: C, Vložka č.: 4129, DIČ: CZ49285637 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentováno na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

6. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

- e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
- kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
- telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako "Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:

- dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
- název a cenu zboží, cenu přepravy,
- adresu místa doručení zboží spolu s jménem kontaktní osoby,
- podmínky a způsob přepravy.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:

- dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho  způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,
- zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen:

- převzít zakoupené nebo objednané zboží,
- zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
- nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

Kupní cena

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou platby platební kartou , dobírkou prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

Osobní údaje a jejich ochrana

1. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.

2. Pokud je kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je nezbytné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Pokud je kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je nezbytné pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

4. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho uvedené osobní údaje. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

5. Údaje o nákupech kupujícího (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

7. Změny v osobních údajích může kupující uskutečnit zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.

8. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti (ne reklamní zprávy) bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takových zpráv.

Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutou v potvrzené objednávce.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu se zákonem 89/2012 Sb (Občanský zákoník).

4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:

- kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s tímto textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č.(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)". Dále kupující uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
- kupující odešle zboží zpět prodávajícímu, přičemž hradí přepravní náklady.
- vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.

5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované spodní prádlo je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím účtována kompenzace ve výši 70 % z ceny vraceného zboží.

6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv.

3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.